Tasarım: F. VARNACI UZUN ©2010

 

 

 

 

                                                   AMAÇ

Fen ve teknoloji dersi soyut ve karmaşık konular içermektedir. Öğrencilere bu konuların kavratılmasında laboratuvarlar önemli bir yere sahiptir. Laboratuvarlarda yapılan deneyler öğrencilere problem çözme, gözlem, veri toplama, yorumlama ve analiz yapma becerilerini kazandırarak bilimsel süreç becerilerini geliştirir. Böylece öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlar. Öğrencilerin fen kavramlarını anlama, akılda tutma ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştiren laboratuvar uygulamaları fen ve teknoloji dersi öğretmenleri tarafından etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar, öğretilmesi gereken konunun içeriği, fen ve teknoloji dersini farklı alanlardan öğretmenlerin yürütmesi ve araç-gereç kullanımında yaşanan güçlükler gibi sebeplerle öğretmenlerin fen laboratuvarlarını etkin olarak kullanamadıklarını ortaya koymaktadır.

Lisans eğitimi süresince fen ve teknoloji dersi öğretmenleri fen derslerindeki konulara ilişkin deneyler konusunda gerekli eğitimleri almaktadır. Ancak görevlerini sürdürdükleri esnada öğretim programlarında meydana gelen değişimler, bu değişim kapsamında hazırlanan kitap setlerinde benimsenen öğrenme modelleri izlenmesi gereken laboratuvar yaklaşımlarında da yenilikleri beraberinde getirmektedir. Öğretmenler bu değişimin gerisinde kalmamak ve yenilikleri takip edebilmek için kendilerini bu konularda geliştirecek çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

 Bu projede fen ve teknoloji dersi öğretmenlerini laboratuvar uygulamalarındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgilendirmek; laboratuvar kullanımını artırmaya teşvik etmek; araç-gereç kullanım becerilerini geliştirmek; motivasyonlarını artırmak ve özgüven kazandırmak amaçlanmaktadır.

Projenin ilki, 31 Ocak-06 Şubat 2011 tarihlerinde, Aksaray'da görev yapan öğretmenlere; İkinci proje ise; 11-15 Temmuz 2011 tarihlerinde, tüm Türkiye genelinde görev yapmakta olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Projenin üçüncüsü ise; yine tüm Türkiye genelinde görev yapmakta olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik olarak 23-27 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Dördüncü projenin 02 - 06 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında uygulanan deneylere ait bir deney föyü hazırlanarak, öğretmenlerin derslerinde yararlanabilecekleri bir kaynak olarak öğretmenlere sunulmaktadır.